Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nejlépe dochovaná archeologická památkou raně středověkého západoslovanského státu. Leží nedaleko města Hodonína, jihovýchodně od obce Mikulčice při dnešní česko-slovenské hranici. Velké přestavby se hradiště v Mikulčicích dočkalo v 9. století, již jako součást sídlištní aglomerace raně středověké říše s názvem Velká Morava. Opevněné jádro aglomerace o rozloze 10 hektarů tvořila akropole a předhradí. Uvnitř vyvýšené severní části akropole byly postupně v průběhu 9. století zakládány kamenné kostely a kolem nich vznikala rozsáhlá pohřebiště. Od roku 1954 do roku 1990 byl na lokalitě prováděn rozsahem zcela mimořádný systematický archeologický výzkum, který je i v současné době doplňován dílčími průzkumy prohlubujícími informace o této vzácné lokalitě.